ALGEMENE VOORWAARDEN

Leessst | Trainen
1 Begripsbepaling
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: “Leessst”, die deze
voorwaarden hanteert. Dienstverlening: het aanbieden van workshops, trainingen, coaching,
e-learning en leermiddelen. Klant: de contractuele wederpartij van de Ondernemer.
Opdracht: het totaal van de tussen Ondernemer en Klant overeengekomen werkzaamheden
en de daarbij door Ondernemer geleverde materialen.
2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten
en overeenkomsten tot levering van diensten en producten door de Ondernemer.
2. Door het verstrekken van een opdracht of kopen van enige dienst of product
aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk en gelden dan slechts ten
aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij
nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Leessst zijn aanvaard.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of
meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
3 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
2. Een overeenkomst komt tot stand doordat de Klant schriftelijk of via elektronische
aanmelding de aanbieding van de Ondernemer aanvaardt en feitelijk gebruik maakt
van deze overeenkomst.
3. Als de Klant aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens
verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en
zal hij de aanbieding hierop baseren.
4. Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant
redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4 Bedenktijd
Op de inschrijving van een Ondernemer-aanbod is de wettelijke bedenktijd voor
internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat de Klant tot 14 dagen na inschrijving
zonder opgaaf van reden de inschrijving kan intrekken en onder voorwaarden vermeld als in
punt 13 recht heeft op teruggave van reeds betaalde bedragen.
5 Prijs
1. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven.
2. Ondernemer is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op
grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te
verhogen. Ondernemer is gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te
factureren, zodra dit Ondernemer bekend is.
6 Adviezen
De Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking
hebben op de aangegane overeenkomst.
7 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van de aanbieding en/of overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming
van elkaars belangen.
2. De Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in
het kader van een workshop, training of coaching van en over andere Klanten krijgt.
8 Intellectuele eigendom
1. De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties,
plannen, offertes, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de
hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na totstandkoming van de overeenkomst
nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Klant.
2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd,
bewerkt, getoond en/of verspreid anders dan voor persoonlijk gebruik door de Klant
binnen het kader van zijn persoonlijke leerdoelen.
9 Uitvoering van de opdracht
1. De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen dienstverlening naar beste
inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
en de actuele stand van het vakgebied. De Ondernemer spant zich naar beste
vermogen in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd.
2. Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de
Ondernemer gerechtigd om werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk
door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij
calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan De Klant waarborgt.
3. Is door de Ondernemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie
van de overeengekomen prijs, maar zal de Ondernemer de opdracht opnieuw
uitvoeren. De Ondernemer zal in dat geval geen kosten in rekening brengen.
10 Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of gelijkwaardige vervanging te sturen, indien hij daartoe tijdelijk
verhinderd wordt door plotseling opkomende ernstige omstandigheden die buiten
zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die hem de uitvoering
van de benodigde werkzaamheden belet.
2. Omstandigheden die een overmacht situatie voor de Ondernemer opleveren zijn in
ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en extreme
verkeerssituaties.
3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan voor dat deel dat nog niet is
nagekomen teruggave van het cursusgeld worden gevraagd. Geen van beide partijen
heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.
11 Wijzigingen in de opdracht
1. Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om
welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij
de Klant in rekening te brengen.
2. Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door de Klant verstrekte
informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen in onderling overleg de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen en brengt de Ondernemer de hieruit voortvloeiende kosten bij de Klant in
rekening.
12 Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats vóór aanvang van de
overeengekomen dienstverlening, bij elektronische aanmelding dan wel binnen 15
dagen na factuurdatum.
2. Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij
de Klant een klacht indient in overeenstemming met artikel 13.1 van deze
voorwaarden.
3. Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant aan de Ondernemer alle
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Ondernemer in een
gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in
verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Klant.
13 Annulering
Annulering Open inschrijving
1. Onder ‘Open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door
Ondernemer bedoeld waarbij individuele Klanten/Deelnemers zich kunnen
inschrijven zoals o.a. Workshops, Seminars, Masterclasses, Training Programma’s,
Persoonlijke Coaching, Events, Live Programma’s en Virtuele Programma’s.
2. Ondernemer behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of
onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal
voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij
annulering door Ondernemer, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve
mogelijkheden, heeft de Klant recht op restitutie van het betaalde bedrag.
3. Ondernemer heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van
een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Klant recht heeft op terugbetaling
van het volledige door de Klant betaalde bedrag.
4. Bij annulering door de Klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende
bepalingen:
5. Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de
dienstverlening betaalt Ondernemer binnen 14 dagen de door de Klant reeds
betaalde geldsom onder aftrek van € 25 annuleringskosten terug.
6. Bij annulering minder dan vier maar meer dan een week voor de overeengekomen
aanvang van de dienstverlening, ontvangt de Klant 50% van de betaalde geldsom
binnen 14 dagen terug.
7. Bij annulering korter dan een week voor de overeengekomen aanvang van de
dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats.
8. In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Ondernemer, een vervanger met dezelfde
opleidingsvraag worden gestuurd. Is een intake al gehouden dan worden voor de
vervanger de intakekosten in rekening gebracht tegen het dan geldend coachingsuurtarief.

9. Annulering dient uitsluitend per – door Ondernemer bevestigde email – te
geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van
deze email door Ondernemer.
10. Wanneer de Klant/Deelnemer op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt
dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het
programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.
11. Indien de Klant dan wel de door de Klant aangewezen deelnemer na aanvang van de
training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt,
heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
Annulering Incompany Opdracht
1. De Klant is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten
verschuldigd:
• eerder dan acht weken voor aanvang de dienstverlening geen kosten met
uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten.
• minder dan acht maar meer dan vier weken voor aanvang van de dienstverlening,
50% van het offertebedrag.
• korter dan 4 weken voor aanvang van de dienstverlening, 90% van het offertebedrag.
Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per e- mail te geschieden.
2. Annulering is een feit als Ondernemer ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als
moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum
en het tijdstip van ontvangen van de annuleringse-mail.
Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals coaching of adviesgesprekken
In geval van een bestaande afspraak voor coaching gesprekken of andere één op één
begeleiding, heeft de Klant het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe
afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt
verplaatst of geannuleerd, betaalt de Klant de gehele prijs voor de geannuleerde sessie.
14 Ontbinding
1. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de
Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, is de Ondernemer gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering
van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer heeft in die gevallen voorts
het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van wat hem toekomt.
2. Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten,
waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden
schade. In geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid is de Ondernemer
niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Klant.
3. Indien de Klant ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de
Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Ondernemer het
recht de overeenkomst te ontbinden.
4. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op
vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
15 Klachten
1. De Klant dient een klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 8
dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8
dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten
aanleiding is voor een klacht.
2. Ondernemer reageert binnen vier weken op de ingediende klacht.
3. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat de Ondernemer op enigerlei
wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van twaalf maanden na het
beëindigen van de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.
16 Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant die
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen
tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de
Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende
gebruiken, verzekerd behoort te zijn.
2. De Ondernemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, hoe
ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en,
behoudens opzet of grove schuld van de Ondernemer, welke oorzaak of handeling of
nalatigheid van de Ondernemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander behoudens haar
wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.
3. De Ondernemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor
schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of
nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een
ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door de Ondernemer bij de
uitvoering van de door de Klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld,
voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
4. Indien de Ondernemer ondanks het vermelde in de twee vorige artikelleden om wat
voor reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn en deze aansprakelijkheid is door
de beroepsaansprakelijkheid) verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag van de door haar (beroepsaansprakelijkheid) verzekering
gedane uitkering vermeerderd met het voor ondernemer geldende eigen risico.
5. Indien de (beroepsaansprakelijkheid) verzekeraar in een voorkomend geval geen
dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de
Ondernemer beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal
gefactureerde bedrag, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn
eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt
bij de uitvoering van werkzaamheden.
17 Geschillen
Op alle door de uitgever verrichte handelingen, waaronder begrepen de door de uitgever
gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing en is ook bij
internationale transacties de Nederlandse rechter bevoegd.
18 Vindplaats en Wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te verkrijgen ten kantore Leessst en op de website
www.leessst.com.
2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie die gold ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Leessst.